Vinterstängning av poolen

När badsäsongen är slut och värmen stängts av så ska reningsverket fortsätta arbeta och klorhalten bibehållas i poolen tills pooltemperaturen sjunker under +10°C. Vinterstänger du vid högre temperatur ökar risk för tillväxt av alger mm.

Detta är en generell beskrivning för att vinterstänga poolen. Det är viktigt att du följer separata instruktioner som avser just din utrustning.

 1. Gör rent poolen noggrant, dammsug botten och tvätta rent vattenlinjen med plastrengörare och mjuk svamp.
 2. Backspola sandfiltret.
 3. Testa vattnet och justera pH vid behov.
 4. Om klorhalten är bra, 1-3 ppm, och vattnet rent och klart tillsätts Algdräpare som sprids ut direkt i poolen. Om vattnet är grönt och grumligt krävs först en ordentlig Chockklorering med Aktionchock 200 gr/10 m3 och låt pumpen gå minst 12 timmar innan den stängs av. Gör vinterstängningen när vattnet är rent och klart med klorhalt max 3 ppm.
 5. Vattennivå
  1. Antingen sänks vattennivån under bräddavlopp och inlopp vilket kräver att eventuellt tillskottsvatten som tillförs poolen genom nederbörd kan evakueras från bräddavlopp och inlopp genom ledningar med fall mot avlopp. Om maskinrum är monterat över poolytan och ingen lägre placerad avtappning finns, måste vattenivån sänkas under inlopp. Säkerställ att nivån inte stiger över inlopp på grund av nederbörd i poolen. Om bräddavloppet har extra avtappningsplugg ska den skruvas bort.
  2. Alternativt behålls vattennivån och bräddavlopp och inlopp pluggas med vinterpluggar. Ventiler öppnas vid maskinrum på lägre nivå så att ledningar kan dräneras ut. Det är viktigt att ledningarna går med fall mot maskinrummet så att de töms och inget vatten blir stående i rören. Montera Folkpools frysflaska i brädavloppet eller fyll det med frigolitbitar som tar upp isexpansionen.
  3. Pooler ovan mark ska tömmas till marknivån, spara dock alltid ca 3 dm vatten i pooler med liner (duk) som står ovan mark.
 6. Ta bort flottör och korg från bräddavlopp.
 7. Vid behov demonteras lampinsatsen som placeras med vikt (sten) i ofärgad påse på poolens botten.
 8. Om Jet-Stream finns ska den vinterstängas enl. separat instruktion.
 9. Demontera och rengör poolstegen. Polera bort eventuellt ytrost med Autosol.
 10. Samtliga apparater (rörledningar och behållare) mon terade utomhus töms på vatten genom att dränering spluggar skruvas ur.
  1. Bryt strömmen till poolcentralen och koppla ifrån sepa rat säkring till pool-belysningen så att inget kan startas av misstag.
  2. Pump: Skruva ur dräneringspluggar så att både grovfil terhuset och pumphuset töms på vatten. Om pumpen är placerad utomhus i pumpgrop eller motsvarande så ska den demonteras och förvaras torrt och frostfritt.
  3. Sandfilter: Ställ centralventilen i läge vinter eller om det läget inte finns så ställs handtaget mellan två fasta lägen. Skruva ur siktglas och manometer som förvaras frostfritt. Skruva bort dräneringshuven i nederkant av filtertanken så att vattnet rinner
 11. Töm värmare på vatten så att de är helt tomma (värme pump, solfångarpaneler etc.). Obs! Värmare och annan utrustning i rostfritt stål bör alltid tömmas även om de är monterade i frostfritt utrymme för att undvika korrosion sskador.
  1. Om Saltklorinator finns ska den stängas av och cellen tömmas på vatten.
  2. Lämna avstängningsventiler öppna. Demontera ventilk roppen och förvara frostfritt.
 12. Samla ihop alla demonterade delar och förvara på ett gemensamt ställe så att inget förkommer till vårstarten.
 13. Täck poolen med ett fullgott vinterskydd. Använd Folkpools vinteröverdrag som är tillverkat i mycket tålig vattengenomsläpplig väv. Detta spänns upp med kraftigt gummiband med många infästningar och ger ett bra skydd för både pool, människor och djur samt klarar snölaster.

Om du använder vinterplåtar så måste de vara konstruerade för att tåla tillräcklig snölast och förankras väl. Vanliga takplåtar klarar inte snölaster över poolens spännvidd, rådgör med din återförsäljare om vilka plåtar som gäller. Pooltak är inte konstruerade för att klara de snölaster som kan förekomma på våra breddgrader, de ska skjutas ihop och stagas upp enligt separat instruktion.

Om du ändå väljer att låta pooltaket täcka poolen över vintern så måste du hålla det fritt från snö och följa de instruktioner som medföljde ditt tak. Andra poolöverdrag ska inte användas på vintern, de skall spolas rent, torkas, rullas ihop och vinterförvaras. Pool-guards tryckrör och ventil ska tömmas varefter överdraget skjuts ihop.