FOTOMETRISK

SharpTest SX / Scuba II

Fotometriskt testinstrument för vattenanalys

SharpTest / Scuba II är en fotometrisk testare som använder tabletter och mäter flera olika parametrar. Den tar lite längre tid än teststrips men ger en noggrannare avläsning.

Instruktion Scuba II

 1. Starta med knappen ON/OFF. På displayen visas ”0”. Nollställ för alla metoder.
 2. Tillse att provkoppen är helt ren. Skölj ur den några gånger i vattnet som ska testas.
 3. Ta ett vattenprov genom att sänka ned SharpTest upp och ner 1-2 dm under vattenytan. Vänd på SharpTest så att den vattenfylls och lyft upp den ur vattnet.
 4. Förslut provkammaren med locket.
 5. Tryck på knappen ZERO/TEST. ”000” blinkar under cirka åtta sekunder, därefter visas ”0.0.0” på displayen.
 6. Välj analys med knappen MODE: Cl (frit klor/ totalt klor), pH, TA, CyA, Br, Cl ... (Scroll).
 7. Öppna locket och lägg i önskad tablett utan att den rör fingrar. Metod Använd tablett:
  ClF = Fritt klor DPD No.1
  ClT = Totalt klor DPD No.1 + DPD No.3
  pH = pH-värde PHENOL RED PHOTOMETER
  CyA = Cyanursyra CyA-Test
  TA : Alkalinitet-M ALKA-M-PHOTOMETER
  Br = Brom DPD No.1
  Saknas Br används ClF, Bromvärde är lika med Fritt klor x 2,25.
 8. Krossa tabletten med omrörningsstaven och rör om tills den är helt upplöst.
 9. Förslut provkammaren med locket igen. Vicka apparaten fram och tillbaka under cirka 15 sekunder. Skaka inte.
 10. Håll sedan apparaten stilla. Vid test av ClF/pH/CyA/Br: 15 sekunder. Vid test av ClT/TA: Två minuter.
 11. Tryck på knappen “Zero/Test“. En strecksymbol “---“ blinkar under cirka sex sekunder. Resultatet visas på displayen ppm (mg/l). Om LOW visas är mätområdet underskridet. Visas HIGH så är mätområdet överskridet. Upprepa test, tryck på knappen ”Zero/Test”.
 12. Nytt prov för andra värden. Tryck på knappen ”Mode” och bläddra. Utför testet. Ny nollställning (Alternativ) Håll knappen ”Zero/Test” intryckt under två sekunder.
 13. Skölj alltid ur provkopp, huv och stav noggrant efter användning. Torka rent med mjukt hushållspapper.
  Ta ur batterierna om SharpTest inte ska användas under längre tid.

Undvik fel vid mätningarna

 1. Använd rätt tabletter. Endast original testtabletter med svart skrift.
 2. Testtabletterna måste läggas i vattenprovet direkt från folieförpackningen, utan att röras av fingrar.
 3. Nollställning och test måste genomföras med helt stängt lock.
 4. Provkopp, täcklock och omrörningsstaven måste sköljas noggrant före och efter varje separat test.

Felmeddelanden:

01 För lite ljus vid ZERO
Nedsmustad provkopp eller kraftigt färgat vattenprov.

03 Division genom 0
Nedsmustad provkopp eller kraftigt färgat vattenprov.

20, 21 För mycket ljus på detektorn.
Täckkåpan inte påsatt ordentligt. Test i starkt solsken?

22 LowBat under test
Byt batterier och/eller rengör kontakter för batterier.
Använd inte laddningsbara batterier.