Dataskyddspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Hantering av personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter.

Vi värnar om din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vad vi behöver. Vi lämnar aldrig över dina uppgifter till tredje part om inte samtycke finns inhämtat. Folkpool hanterar all persondata i enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Folkpool används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

 

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Folkpools samtliga digitala kanaler. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@folkpool.se

När du beställer information, använder formulär på hemsidan, köper produkter eller tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Folkpool använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

På denna sida förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person.

Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, personnummer, IP-adresser, tävlingsbidrag.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, appar, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra kataloger eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon eller interagerar på våra sociala medier eller laddar ner våra appar i mobiltelefonen. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer,
  • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex. nyhetsbrev som du läser.
  • Historisk information– tidigare köp,
  • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, tekniska data om enheter du använder, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och våra tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund.

Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. Läs även mer om hur vi använder cookies i vår cookies policy på vår hemsida.

Vad gör vi med informationen?

Erbjuda, utföra och förbättra produkter och tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och t jänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på.

Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

Avtal

När du beställer produkter, tjänster eller tecknar avtal med oss.
Rättslig grund: Utföra våra åtaganden gentemot kund under produktens förväntade livstid.

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Företag

Företag/Organisation
Organisationsnummer
Adressuppgifter

Privatperson

Namn
Adressuppgifter
E-post
Telefonnummer
Sällan förekommande personnummer

Foto / Video

När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar.
Rättslig grund: Utföra våra åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke.

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Foto/Video

Fotografier
Videofilmer

Undersökning

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning.
Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke.

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Namn
E-post

Ärendeinformation

Svar och omdömen
*Svar på frågor i löptext

Webbformulär

När du kontaktar oss via webbformulär.
Rättslig grund: Utföra våra åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Namn
Adressuppgifter
E-post
Telefonnummer

Ärendeinformation

*Meddelande

E-post / Telefon

När du kontaktar oss via e-post och telefon.
Rättslig grund: Utföra våra åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Namn
Adressuppgifter
E-post
Telefonnummer

Ärendeuppgifter

*Meddelande

Nyhetsbrev

När du får utskick i form av information och erbjudanden från oss via nyhetsbrev.
Rättslig grund: Samtycke.

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Namn
E-post

Laglig grund och berättigade intressen

Personuppgiftsbehandlingen


Folkpool behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler.

Om Folkpool skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Kommer vi dela vidare din information?

Folkpool kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan dit samtycke. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Folkpool värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till:

  • Du har rätt att få ett registerutdrag.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
  • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
  • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.folkpool.se Länk till annan webbplats. och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@folkpool.se.

Personuppgiftsansvarig är Folkpool AB
Organisationsnummer: 556294-4818.
Adress: Ullängsvägen 1 15330 Järna, Tel: 08-554 810 11

Dataskyddspolicy reviderad 2023-10-01