FELSÖKNING AV VÄRMEPUMP

Värmepumpen fungerar inte, vad gör jag?

Ibland tror man att det är fel på värmepumpen men ofta visar det sig finnas en annan förklaring.

Det är några saker kan du kontrollera utan att vara tekniker för att minska risken att det inte är något annat som är orsaken till problemet innan du kontaktar tekniker eller skickar in den för felsökning.

Du kan spara både tid och pengar genom att kontrollera några punkter i vår checklista först innan du bokar ett servicebesök.

Hela checklistan finns att ladda ner som en pdf fil för att skriva ut. Du kan också följa de olika frågor och steg längre ner på sidan för att felsöka just din poolvärmepump.

Poolvärmepumpen hämtar energi från luften och kan jämföras med en luft/vattenvärmepump för hus.

Skillnaden är att poolvärmepumpen är utvecklad för att värma pooler med andra dimensioner för större flöde, anpassat material för pooler som titanväxlare samt annan mjukvara för optimerad styrning att arbeta mot poolen.

Poolvärmepump

Checklista felsökning poolvärmepump

Värmepumpen fungerar inte alls, vad gör jag?

Kontrollera alltid först om en säkring eller jordfelsbrytare löst ut och att det är ström fram till poolvärmepumpen.

Är cirkulationen i gång genom poolvärmepumpen eller är den avstäng?

Kontrollera att inte timern för poolcirkulationen används. Poolvärmepumpen kräver cirkulation för att den ska fungera. Den behöver arbeta dygnet runt för att värmepumpen ska kunna ge tillräcklig effekt vår och höst.

» OBS: Touchpanelen öppnas med ett tryck på ca 3 sekunder på låssymbolen.


Kontrollera felkod mot instruktion för din poolvärmepump. Nedanstående koder innebär inget fel på poolvärmepumpen.

Kod för HeatForce Inverter M/Plus

E3

Inget eller för lågt flöde

Kontrollera att cirkulationspumpen går och att ventilerna till poolvärmepumpen är öppna så att det är vattenflöde genom poolvärmepumpen.Kontrollera att rör för inkommande och utgående vatten i poolvärmepumpen sitter rätt och inte har bytt plats.

Eb

För låg omgivningstemperatur

Lufttemperaturen är för låg för din poolvärmepump. Lägsta arbetstemperatur varierar mellan olika modeller men ligger normalt på 0°C eller lägre på nyare poolvärmepumpar.

Ed

Avfrostning

Har gått in i avfrostningscykel för att avlägsna isbildning på förångaren. Om detta läge upprepas ofta har du troligen för högt flöde genom poolvärmepumpen. Kontrollera att temperaturdifferensen mellan in- och utgående vatten är 2°C, ej lägre. Justera flödet med din bypass, se separat instruktion för bypass.

E5

Fel spänning till värmepumpen från matningen 230V

Kontakta din elektriker som kan undersöka och förhoppningsvis åtgärda, beroende på orsak.

E6

För stor skillnad mellan in- och utgående vatten

Justera flödet genom poolvärmepumpen med bypass ventilerna och eftersträva 2°C temperaturskillnad mellan in- och utgående.

Kod HeatForce Midi on-off

EE3

Inget eller för lågt flöde

Kontrollera att cirkulationspumpen går och att ventilerna till poolvärmepumpen är öppna så att det är vattenflöde genom poolvärmepumpen. Kontrollera att rör för inkommande och utgående vatten i poolvärmepumpen sitter rätt och inte har bytt plats.

PP7

För låg omgivningstemperatur

Lufttemperaturen är för låg för din poolvärmepump. Lägsta arbetstemperatur är 0°C på HeatForce Midi.


Kontrollera först att önskad temperatur är inställd.

Det krävs, i synnerhet under uppvärmningsfas på våren och i slutet av säsongen när det är kallare ute.

Vid lägre temperatur ger värmepumpen lägre effekt och poolen kyls dessutom ned snabbare.

Värmepumpen måste stå fritt och behöver minst 50 cm bakom på sidorna och 3 m framför utblås för att fungera optimalt.

Viktigt att den är ren från smuts som pollen och annat som fastnar där.

Om den är igensatt med smuts tappar värmepumpen effekt.

Poolvärmepump förångaren

Vid för högt flöde ger den sämre effekt. Sträva efter 2°C temperaturskillnad mellan in- och utgående. Ta en översiktsbild på din bypass om du väljer att göra ett serviceärende.

Poolvärmepump bypass

»OBS: Bypass kan även sitta monterad i teknikrummet separerad från poolvärmepumpen.

Bypass poolvärmepump

Är din bypass installerad direkt bakom poolvärmepumpen enligt bilden ovan, justera endast ventil 3 för att få rätt flöde genom värmepumpen utan att reducera det totala flödet.

Det sker oftast vid kall väderlek, kring 0°C, och hög luftfuktighet. Värmepumpen går in i avfrostningsläge, (kod Ed visas i display på HeatForce).

Förångarena isar igen oftare och går in avfrostningsläge upprepade gånger. Stryp flöde med bypass och sträva efter 2°C tempskillnad.


Vatten bildas under poolvärmepumpen, det är kondens som uppstår i processen och helt normalt. Om ni ändå är osäker kan ni stänga av den och se om det är torrt dagen efter.

Orsak
Ingen späningsmatning

Lösning
Vänta tills spänningsmatningen återkommer

Orsak
Strömbrytaren är avstängd

Lösning
Slå på strömbrytaren

Orsak
Utlöst säkring

Lösning
Kontrollera och byt säkring

Orsak
Jordfelsbrytaren är av

Lösning
Kontrollera och slå på jordfelsbrytaren

Orsak
Förångaren är blockerad
(veckade plåten på baksidan och ena gaveln av värmepumpen)

Lösning
Ta bort blockering

Orsak
Luftutsläppet är blockerat

Lösning
Ta bort blockering

Orsak
3 minuters fördröjning

Lösning
Avvakta

Orsak
Inställning temperatur för låg

Lösning
Ställ in rätt temperatur

Orsak
3 minuters startfördröjning

Lösning
Avvakta

Det kan finnas flera orsaker till mekaniskt oljud i poolvärmepumpen, se några av dem här.

Orsak
Fastnat skräp i fläkten.
Bryt strömmen till poolvärmepumpen innan du tar bort ev. skräp.

Orsak
Kontrollera att skruvat till fläktgallret är ordentligt åtdragna.

Orsak
Poolvärmepumpen vibrerar när kompressorn är på vilket kan skapa oljud.

Kontrollera att utvändiga synliga skruvar sitter ordentligt fast.

OBS:
För kontroll i poolvärme­pumpen rekommenderar vi att du kontaktar en service­tekniker.

Kontakta din närmaste butik för mer information.

Poolvärmepumpen vibrerar från kompressor när den är i drift. Vibrationerna kan fortplanta sig mot underlaget och tralltäcket kan bli som en resonanslåda som förstärker det lågfrekventa ljudet.

Det bästa är att placera poolvärmepumpen på ett separat stöd/fundament som inte är anslutet mot tralldäcket.

Tips
För att minska vibrationerna så kan du montera gummifötter under poolvärmepumpen. Som alternativ kan du prova att ställa poolvärmepumpen på en skiva i polystyren ”frigolit”.

Tips
Fläkten ger ett susande ljud när värmepumpen är i drift. Se till att hålla rent från växter och ogräs framför poolvärmepumpen så låter det mindre. En invertervärmepump kan du ställa i läge Silent Mood så är ännu den tystaren.


Om ovanstående lösningar inte fungerar, kontakta installatören. Försök inte reparera värmepumpen själv.

Om du gör ett serviceärende är det viktigt att du försöker ge en bra beskrivning på vad som är fel.

  • Kontrollera och bekräfta hur många timmar cirkulationen går per dygn över filtret.
  • Kontrollera och bekräfta temperaturskillnad mellan inkommande och utgående vatten.

Bifoga alltid bilder.

  • Översiktsbild på installation som visar var och hur värmepumpen är placerad med närmaste omgivning.
  • Bild på bypass
  • Bild på förångaren (baksidan av poolvärmepumpen)
  • Bild på dekal med modellnamn och typbeteckning m.m.
Hjälpte informationen på sida dig?